Artikelen

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden CuraDeal                     Versie 20120101

Artikel 1. Definities
1.    Leverancier: CuraDeal, gevestigd te Desmijndijk 18, 4706 GJ Roosendaal, Nederland. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 20134796.
2.    Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Leverancier een Overeenkomst heeft afgesloten of aan wie Leverancier een offerte daartoe heeft uitgebracht.
3.    Algemene Voorwaarden: het onderhavige document.
4.    Dienst: de specifieke dienst die Leverancier met Opdrachtgever overeenkomt, zoals vermeld in de Overeenkomst dan wel offerte.
5.    Overeenkomst: de overeenkomst tussen Leverancier en Opdrachtgever krachtens welke Leverancier de Dienst zal uitvoeren.
6.    Website: de website van Leverancier, te bereiken via www.curacao-internet.com of www.curadeal.com

Artikel 2. Offerte, aanbod, duur en aanvaarding van de overeenkomst
1.    Opdrachtgever kan gebruik maken van het elektronisch bestelproces op de Website om de Dienst af te nemen. De op de Website aangegeven omschrijving van de Dienst en prijs zijn bindend.
2.    Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid van zijn gegevens bij bestelling. Ook tijdens de duur van de Overeenkomst is het de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever om bedrijfsgegevens, NAW gegevens en contactgegevens actueel te houden.
3.    Indien blijkt dat door Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist zijn, heeft Leverancier bovendien het recht de prijzen hierop aan te passen.
4.    Op de Overeenkomst zijn te allen tijde deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever zijn voor Leverancier alleen bindend indien en voor zover deze door Leverancier uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
5.    De Overeenkomst loopt vanaf het moment dat Opdrachtgever de aanvaarding door Leverancier wordt meegedeeld en altijd pas na ontvangst van het overeengekomen bedrag op de bankrekening van de Leverancier. Alle diensten en producten zijn op basis van vooruitbetaling door de Opdrachtgever, mits anders overeengekomen.
6.    Al onze webhosting producten zijn op basis van vooruitbetaling.
7.    De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van 12 maanden.
8.    Ruim voor het verstrijken van het 12 maanden termijn ontvangt u een factuur voor de volgende 12 maanden. Indien de betaling niet tijdig wordt ontvangen voor aanvang van de nieuwe periode, zal de dienst worden geblokkeerd bij de start van het nieuwe termijn, en zal de domeinregistratie vervallen. Deze komt dan terecht in ‘Quarantaine’. De kosten om een domeinnaam uit quarantaine te halen zijn aanzienlijk! Na de quarantaine periode is de domeinnaam voor iedereen weer beschikbaar.

Artikel 3. Uitvoering van de Dienst
1.    Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal Leverancier zo spoedig mogelijk de Dienst uitvoeren conform de offerte dan wel elektronische bestelling, daarbij rekening houdend met redelijke wensen van Opdrachtgever.
2.    Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen garandeert Leverancier dat de Dienst naar beste kunnen wordt uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.
3.    Indien en voor zover een goede uitvoering van de Dienst dit vereist, heeft Leverancier het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Leverancier accepteert geen aansprakelijkheid voor diensten die worden verricht door derden.
4.    Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de Dienst mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Leverancier aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Dienst, tijdig aan Leverancier worden verstrekt.
5.    Het is Leverancier toegestaan zelfstandig wijzigingen aan te brengen in het door Opdrachtgever aangeleverde materiaal zonder vooraf gegeven toestemming van Opdrachtgever.
6.    Indien zulks onderdeel is van de Dienst, zal Leverancier Opdrachtgever een administratieve gebruikersnaam en wachtwoord verschaffen. Met deze gegevens heeft Opdrachtgever toegang tot een administratief account en een beheertool waarmee Opdrachtgever naar  eigen inzicht levering van de Dienst kan beheren en accounts voor individuele gebruikers kan beheren en de mogelijkheden en beperkingen voor deze individuele gebruikers van de Dienst kan instellen, een en ander binnen de in de Overeenkomst aangegeven grenzen.
7.    Ieder actie die middels het administratief account of een account van een individuele gebruiker gebeurt, wordt geacht onder de verantwoordelijkheid en risico van Opdrachtgever te geschieden. In geval van een vermoeden van misbruik van een account dient Opdrachtgever dit zo spoedig mogelijk aan Leverancier te melden zodat deze maatregelen kan nemen.
8.    Leverancier heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik daarvan te beperken, dan wel niet of slechts beperkt te leveren, indien de Opdrachtgever ter zake van de Overeenkomst een verplichting jegens Leverancier niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze voorwaarden.

Artikel 4. Prijzen
1.    Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW), tenzij anders aangegeven op de Website.
2.    Alle prijzen op de Website, offertes, folders en andere documentatie van Leverancier zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.    Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst is, is Leverancier gerechtigd de gehanteerde tarieven op elk moment te verhogen. Leverancier zal Opdrachtgever, via de Website, schriftelijk of per e-mail, hiertoe ten minste 2 (twee) maanden van tevoren op de hoogte stellen van tariefswijzigingen. Opdrachtgever heeft bij een prijsverhoging het recht de Overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand.
4.    Alle voor Leverancier uit de Overeenkomst voortvloeiende kosten komen voor rekening van Opdrachtgever, mits deze aan Opdrachtgever te wijten zijn.

Artikel 5. Hosting en aanverwante diensten
1.    Indien de Dienst (mede) strekt tot dienstverlening betreffende opslag en/of doorgifte van door Opdrachtgever aangeleverd materiaal aan derden, zoals in geval van webhosting of e-maildiensten, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.
2.    Opdrachtgever zal geen informatie publiceren of aanbieden via de Leverancier die in strijd is met de gerechtelijke wetgeving. Hieronder valt in het bijzonder maar niet uitsluitend informatie die zonder toestemming van de auteursrechthebbende(n) wordt aangeboden, informatie die smadelijk, bedreigend, beledigend, racistisch, haatzaaiend of discriminerend is, informatie die kinderpornografie bevat en informatie die de privacy van derden schendt of een vorm van stalking oplevert, evenals hyperlinks, torrents of andere verwijzingen naar dergelijke informatie op sites van derden waar dan ook ter wereld (zelfs wanneer de informatie in de betreffende jurisdictie legaal zou zijn).
3.    Leverancier hanteert een klachtenprocedure waarmee derden (“klagers”) een klacht kunnen indienen dat naar hun mening sprake is van een dergelijke strijd. Als een klacht naar het oordeel van Leverancier gerechtvaardigd is, is Leverancier gerechtigd het materiaal te verwijderen of ontoegankelijk te maken. Tevens is Leverancier in dat geval gerechtigd persoonsgegevens van Opdrachtgever te verstrekken aan een melder of aan de bevoegde instanties. Leverancier zal Opdrachtgever informeren over het verloop van deze procedure.
4    Wanneer sprake is van mogelijk strafbare informatie, is Leverancier gerechtigd hiervan aangifte te doen. Leverancier kan hierbij alle relevante informatie over Opdrachtgever en de informatie overhandigen aan de bevoegde instanties en alle andere handelingen verrichten die deze instanties Leverancier verzoeken te verrichten in het kader van het onderzoek. Bij herhaaldelijke klachten over de door Opdrachtgever aangeboden informatie is Leverancier gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden en/of te beëindigen.
5    Opdrachtgever vrijwaart Leverancier voor alle schade als gevolg van bovenstaande. Leverancier is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die Opdrachtgever lijdt door een ingrijpen van Leverancier in het kader van de klachtenprocedure.
6    Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige Opdrachtgevers of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan de servers. Het is Opdrachtgever verboden processen of programma's, al dan niet via de server, op te starten waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Leverancier, overige Opdrachtgevers of internetgebruikers hindert of schade toebrengt. Leverancier zal Opdrachtgever op de hoogte stellen van eventuele maatregelen.
7    Opdrachtgever zal zich houden aan de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC1855 (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) en toekomstige aanpassingen hiervan.
8    Zonder toestemming van Leverancier is het Opdrachtgever verboden de door Leverancier verschafte gebruikersnaam of gebruikersnamen en wachtwoord of wachtwoorden aan derden over te dragen.
9    Het is Opdrachtgever niet toegestaan de Dienst te wederverkopen en/of te wederverhuren, tenzij anders is overeengekomen.
10    Onder dataverkeer wordt verstaan alle netwerkverkeer dat door Opdrachtgever gegenereerd wordt, inkomend en uitgaand, inclusief e-mail verkeer. Inkomend en uitgaand verkeer wordt voor de berekening van het dataverkeer bij elkaar opgeteld.
11    Leverancier stelt een maximum aan de hoeveelheid opslagruimte en de hoeveelheid dataverkeer die Opdrachtgever mag gebruiken in het kader van de Dienst. De maxima kan Opdrachtgever te allen tijde vinden in het beheerpaneel van het geleverde hostingpakket/website. Bij overschrijding van de maximale hoeveelheid dataverkeer sluit Leverancier het webhostingaccount af. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor opslagruimte en/of dataverkeer is bereikt.
12    Dataverkeer is niet overdraagbaar naar een volgende maand en/of apparatuur, tenzij anders is overeengekomen.
13    Opdrachtgever kan beslissen om tegen vergoeding de maximale hoeveelheid dataverkeer te vergroten. Uitbreiding van de hoeveelheid dataverkeer kan strekken tot het einde van de maand of voor de rest van de duur van de Dienst. De keuze is aan Opdrachtgever.
14    Opdrachtgever verstrekt hierbij Leverancier een onbeperkte licentie om alle door Opdrachtgever via de systemen van Leverancier verspreide materialen te verspreiden, op te slaan, door te geven of te kopiëren op elke door Leverancier geschikt geachte manier, echter uitsluitend voor zover dit redelijkerwijs nodig is ten behoeve van de nakoming van de Overeenkomst door Leverancier.
15    Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 6. Domeinnamen en IP-adressen
1.    Indien de Dienst (mede) ertoe strekt dat Leverancier voor Opdrachtgever zal bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam en/of IP-adres, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.
2.    De beschikbaarheidinformatie van domeinnamen die Leverancier verstrekt op haar website is louter indicatief. Opdrachtgever kan er bij het bestelproces geen enkel recht aan ontlenen.
3.    Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam en/of IP-adres zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland en RIPE. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam en/of IP-adres. Leverancier vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.
4.    Opdrachtgever kan uitsluitend uit de bevestigingsbrief van Leverancier, waarin vermeld wordt dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen, tenzij anders aangeven. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.
5.    Opdrachtgever vrijwaart en houdt Leverancier schadeloos voor alle schade die verband houdt met (het gebruik van) een domeinnaam namens of door Opdrachtgever.
6.    De opdracht van Opdrachtgever aan Leverancier om een domeinnaam te verhuizen, impliceert dat Opdrachtgever eigenaar is van die bepaalde domeinnaam. Ook bij opdracht tot verhuis van een domeinnaam vrijwaart Opdrachtgever Leverancier voor alle claims die verband houden met (het gebruik van) de domeinnaam.
7.    Indien Opdrachtgever geen eigenaar blijkt te zijn van de domeinnaam die Opdrachtgever aan Leverancier verzocht te verhuizen, begaat Opdrachtgever een inbreuk op lid 6 en is Opdrachtgever Leverancier automatisch en zonder enige voorafgaandelijke ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding van € 5.000,00 verschuldigd.
8.    Leverancier is niet aansprakelijk voor het verliezen door Opdrachtgever van diens recht(en) op een domeinnaam en/of IP-adres of voor het feit dat de domeinnaam en/of IP-adres tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen, behoudens in geval van opzet of grove schuld van Leverancier.
9.    Opdrachtgever dient zich te conformeren aan de regels die registrerende instanties stellen voor aanvraag, toekenning of gebruik van een domeinnaam en/of een IP-adres.
10.    Leverancier heeft het recht de domeinnaam ontoegankelijk of onbruikbaar te maken, dan wel op haar eigen naam te (doen) plaatsen wanneer Opdrachtgever aantoonbaar in gebreke blijft bij de nakoming van de Overeenkomst, zulks echter uitsluitend voor de duur dat Opdrachtgever in gebreke is en uitsluitend na verloop van een redelijke termijn tot nakoming gesteld in een schriftelijke ingebrekestelling.
11.    In geval van ontbinding van de Overeenkomst wegens wanprestatie van Opdrachtgever is Leverancier gerechtigd de domeinnaam en/of het IP-adres op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
12.    De domeinnaam registratie wordt aangevraagd op uw eigen naam, of bedrijfsnaam, en niet ten name van Leverancier.

Artikel 7. Dienstverlening
1.    Wij kunnen voor u alle beheersfuncties van uw website verzorgen. Evenals het ontwerpen/bijhouden van uw website. Hiervoor rekenen wij een uurtarief van $50,00 per uur. Waarbij wij u per opdracht minimaal een half uur in rekening brengen. (Starttarief). Denkt u bijvoorbeeld aan het aanmaken van extra e-mailadressen, ftp accounts, installatie- werkzaamheden, backups maken, enzovoorts.
2.    Wij kunnen u op weg helpen om voor u gratis de eerste 3 e-mail adressen aan te maken. Stuur ons een e-mail met de 3 gewenste adressen, en wij maken het kosteloos voor u aan.

Artikel 8. Beschikbaarheid van de Dienst
1.    Leverancier zal zich inspannen om ononderbroken beschikbaarheid van haar systemen en netwerken te realiseren, en om toegang tot door Leverancier opgeslagen data te realiseren, maar biedt hierover geen garanties tenzij anders is overeengekomen in de offerte. Voor zover niet anders is bepaald, geldt voor de beschikbaarheid het in dit artikel bepaalde.
2.    Leverancier zal zich inspannen om de door haar gebruikte software up-to-date te houden. Leverancier is hierbij echter afhankelijk van haar leverancier(s). Leverancier is gerechtigd bepaalde updates of patches niet te installeren als dit naar haar oordeel een correcte levering van de Dienst niet ten goede komt.
3.    Leverancier zal zich inspannen om te zorgen dat Opdrachtgever gebruik kan maken van de netwerken die direct of indirect verbonden zijn met het netwerk van Leverancier. Leverancier kan echter niet garanderen dat deze netwerken (van derden) op enig moment beschikbaar zijn.
4.    Indien naar het oordeel van Leverancier een gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Leverancier of derden en/of van de dienstverlening via een netwerk, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, trojans en vergelijkbare software, is Leverancier gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.
5.    Leverancier stelt geen reservekopieën (back-ups) ter beschikking aan Opdrachtgever, tenzij Opdrachtgever hiervoor een aanvullende overeenkomst heeft met de Leverancier. Het is dan ook de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever om reservekopieën van de bij Leverancier opgeslagen data te maken. Leverancier maakt alleen back-ups voor continuïteitsdoeleinden. Dit is een vrijblijvende service en hierover worden geen garanties gegeven en hiervoor kan Leverancier niet aansprakelijk voor worden gesteld.

Artikel 9. Aansprakelijkheid
1.    De aansprakelijkheid van Leverancier voor directe schade geleden door Opdrachtgever als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door Leverancier van zijn verplichtingen onder deze Overeenkomst, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Opdrachtgever overeengekomen garantieverplichting, dan wel door een onrechtmatig handelen van Leverancier, diens werknemers of door hem ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag, gelijk aan de vergoedingen die Opdrachtgever onder deze Overeenkomst per jaar verschuldigd is (exclusief BTW).
2.    In geen geval zal de totale vergoeding van de schade, uit welke hoofde dan ook, van Leverancier meer bedragen dan EUR. 1.000,- (exclusief BTW).
3.    Aansprakelijkheid van Leverancier voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
4.    Buiten de in artikel 9 lid 1 genoemde gevallen rust op Leverancier geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd.
5.    De aansprakelijkheid van Leverancier wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Leverancier onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Leverancier ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Leverancier in staat is adequaat te reageren.
6.    Leverancier is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overmacht.
7.    Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk en aangetekend bij Leverancier meldt.
8.    Voor zover Opdrachtgever handelt in uitoefening van beroep of bedrijf, vrijwaart zij Leverancier voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in de Dienst.
9.    Leverancier staat er niet voor in, dat het gebruik van internet door de Opdrachtgever via de diensten van het hostingbedrijf geschikt is voor het doel dat de Opdrachtgever daarmee voor ogen heeft, ook niet als dit doel vooraf aan Leverancier kenbaar is gemaakt, tenzij tussen partijen het tegendeel is overeengekomen. Leverancier zal de Opdrachtgever zo goed mogelijk over de mogelijkheden informeren. De Opdrachtgever doet afstand van zijn recht op vernietiging van de overeenkomst wegens dwaling.
10.    Leverancier is bij een haar toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van een overeenkomst met een Opdrachtgever – behoudens opzet of grove schuld – als uiteraard ook bij overmacht, niet aansprakelijk voor door de Opdrachtgever eventueel geleden schade en derhalve niet tot enige schadevergoeding gehouden uit welke hoofde dan ook, met name niet tot het vergoeden van directe- of indirecte gevolgschade, waaronder begrepen schade van derden, winstderving etc. De Opdrachtgever is uitdrukkelijk zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik van zijn aansluiting en alle schade die hij in verband daarmee kan lijden.
11.    Leverancier is niet aansprakelijk voor enige schade aan derden, uit welke hoofde ook, ontstaan door de in artikel 5 genoemde gedragingen en/of handelingen van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever vrijwaart Leverancier tegen aanspraken van derden uit dien hoofde.
12.    De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het gebruik (en eventueel misbruik) van de gekozen gebruikers/domeinnaam, wachtwoorden en e-mailadressen. Leverancier is gerechtigd hierin wijzigingen aan te brengen voor zover zij zulks nodig acht in het belang van haar dienstverlening. Leverancier is niet aansprakelijk voor de beveiliging van de gegevens die door de Opdrachtgever op haar systemen worden geplaatst.

Artikel 10. Storingen en overmacht
1.    Leverancier heeft het recht om haar systemen, inclusief de Website, of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. Leverancier zal proberen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten Nederlandse kantooruren om te laten plaatsvinden en zich inspannen om Opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. Leverancier is echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met zodanige buitengebruikstelling.
2.    Leverancier heeft het recht om haar systemen, inclusief de Website, of gedeelten daarvan van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Indien een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zal Leverancier zich inspannen om Opdrachtgever daarvan op de hoogte stellen. In geval van aanpassingen die voor meerdere opdrachtgevers relevant zijn, is het niet mogelijk om alleen voor Opdrachtgever van een bepaalde aanpassing af te zien. Leverancier is niet gehouden tot enige vergoeding van schade veroorzaakt door zo’n aanpassing.
3.    Leverancier zal zich inspannen om in geval van het niet beschikbaar zijn van de Dienst, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, Opdrachtgever te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking.
4.    In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, syn$ood, netwerkaanval, DoS of DDoSattacks, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Leverancier door zijn eigen Leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van Leverancier kan worden gevergd, zal de uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort, dan wel de Overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 11. Duur, opzegging en verlenging
1.    De Overeenkomst voor een Dienst (met uitzondering van een eenmalige Dienst) wordt aangegaan voor een periode van 12 maanden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
2.    Na afloop van de overeengekomen termijn eindigt de Dienst automatisch, tenzij Opdrachtgever overgaat tot verlenging van de Dienst voor een nieuwe periode , door het voldoen van vooruitbetaling voor de volgende 12 maanden.
3.    Het is uitsluitend de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever om de einddatum van de Dienst in de gaten te houden en om indien hij dat wenst initiatief te nemen om de Dienst te verlengen.
4.    Indien Opdrachtgever de Dienst wenst te verlengen, kan hij dit doen door tijdige vooruitbetaling van de vergoeding.
5.    Verlenging van de Dienst komt pas tot stand op het ogenblik dat Leverancier de volledige betaling van Opdrachtgever heeft verwerkt. Daarom is het noodzakelijk dat Opdrachtgever er zorg voor draagt dat Leverancier uiterlijk 5 werkdagen voor het verstrijken van de overeengekomen periode de volledige betaling ontvangen heeft.
6.    Bij opzegging, beëindiging of ontbinding om welke reden dan ook is Leverancier gerechtigd om per direct alle opgeslagen data te wissen of ontoegankelijk te maken en alle accounts van Opdrachtgever op te heffen. Leverancier is niet verplicht Opdrachtgever een kopie van deze data te verschaffen.
7.    Door Leverancier opgegeven termijnen van levering hebben, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, steeds een indicatieve strekking. Leverancier is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat Opdrachtgever hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld.
8.    Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
9.    Indien Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, heeft Opdrachtgever het recht om, zonder opgave van redenen, de Overeenkomst te ontbinden binnen zeven werkdagen na de totstandkoming, tenzij Leverancier reeds met instemming van Opdrachtgever binnen deze periode al is begonnen met de uitvoering van de Overeenkomst. Domeinnaam registraties  zijn van deze wettelijk bedenktermijn uitgesloten, omdat een domeinnaam op basis van de specificaties van Opdrachtgever wordt vastgelegd dan wel persoonlijk van aard zijn.
10.    Indien Opdrachtgever enige op hem rustende verplichting uit de Overeenkomst niet nakomt heeft Leverancier het recht alle met betrokken Opdrachtgever gesloten Overeenkomsten te beëindigen zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie vereist is en onverminderd het recht van Leverancier op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

Artikel 12. Betalingsvoorwaarden
1.    Alle aangeboden hostingdiensten en bijbehorende domeinnaam registraties zijn, tenzij anders overeengekomen, op basis van vooruitbetaling.
2.    Zolang de klant geen volledige betaling heeft verricht, kan hij geen gebruik maken van/aanspraak maken op de diensten en producten van CuraDeal. Ook de domeinnaam registratie vervalt, ongeacht de rechten welke de klant op deze domeinnaam zou kunnen doen gelden. CuraDeal draagt geen enkele verantwoordelijkheid/ aansprakelijkheid voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en verkregen.
3.    Een termijn wordt aangegaan voor perioden van telkens 1 jaar. Wij hanteren geen stilzwijgende verlenging, maar een verlenging van 1 jaar na betaling van de factuur voor dat betreffende termijn. Indien u dus niet betaald, dan vervalt de overeenkomst.
4.    Ruim voor het verstrijken van het overeengekomen termijn ontvangt u een vervolg pro-forma factuur voor het nieuwe termijn. Als deze niet wordt voldaan, dan zal de door ons geleverde diensten automatisch worden beëindigd. Let u hierbij op dat ook de domeinregistratie zal komen te vervallen! U kunt uiteraard wel uw domein verhuizen naar een ander hostingbedrijf.
5.    De klant is niet bevoegd door hem vermeende vorderingen op CuraDeal te verrekenen met aan CuraDeal verschuldigde gelden.
6.    Leverancier zal voor het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag een factuur of proformafactuur sturen aan Opdrachtgever. In het geval van een pro-formafactuur geldt geen betalingsverplichting. De betalingstermijn van een declaratie is 14 dagen na de datum van de declaratie, tenzij anders aangegeven op de declaratie of anders overeengekomen in de Overeenkomst.
7.    Indien Leverancier een pro-formafactuur heeft opgesteld, zal Leverancier na verwerking van de betaling een definitieve factuur aan Opdrachtgever toesturen.
8.    Het is Leverancier toegestaan (pro-forma)facturen elektronisch te verzenden.
9.    Na het verstrijken van 14 dagen na de betalingstermijn van een factuur, is Opdrachtgever die niet tijdig betaalt, van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. Indien een verschuldigd bedrag niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande declaratiebedrag de wettelijke rente verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling door Leverancier.
10.    Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.
11.    De vordering tot betaling is direct opeisbaar in geval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
12.    In bovenstaande gevallen heeft Leverancier voorts het recht uitvoering van de Overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor Opdrachtgever die hierdoor mocht ontstaan.

Artikel 13. Rechten van intellectuele eigendom
1.    Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de Dienst ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen, programmatuur, analyses, ontwerpen, documentatie, adviezen, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Leverancier of diens licentiegevers.
2.    Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van de Overeenkomst of die schriftelijk worden toegekend en voor het overige zal Opdrachtgever de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of openbaar maken.
3.    Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de materialen.
4.    Het is Leverancier toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de materialen. Indien Leverancier door middel van technische bescherming de materialen heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.
5.    Ieder gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de materialen dat buiten de strekking van de Overeenkomst of verleende gebruiksrechten valt, wordt beschouwd als een schending van het auteursrecht. Opdrachtgever zal een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van 1.000 euro per inbreukmakende handeling betalen aan Leverancier, onverminderd het recht van Leverancier om haar schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen teneinde de inbreuk te doen beëindigen.

Artikel 14. Geheimhouding
1.    Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.
2.    Leverancier zal geen kennis nemen van data die Opdrachtgever opslaat en/of verspreidt via de systemen van Leverancier, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de Overeenkomst of Leverancier daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Leverancier zich inspannen de kennisname van de data zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen haar macht ligt.

Artikel 15. Verwerking van persoonsgegevens
1.    Opdrachtgever heeft op grond van de wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens (zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens) verplichtingen tegenover derden, zoals de verplichting tot het verstrekken van informatie, het geven van inzage en het corrigeren en verwijderen van persoonsgegevens van betrokkenen.
2.    Partijen zijn het erover eens dat Opdrachtgever ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens ‘bewerker’ is in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en dat de verantwoordelijkheid voor de nakoming van die verplichtingen bij de verwerking van persoonsgegevens middels de Dienst of anderszins uitsluitend bij Opdrachtgever ligt.
3.    Opdrachtgever staat er jegens Leverancier voor in dat de verwerking van persoonsgegevens rechtmatig geschiedt en dat geen inbreuk wordt gemaakt op de rechten van derden. Opdrachtgever vrijwaart Leverancier tegen elke rechtsvordering van derden, uit welke hoofde dan ook, indien die vordering verband houdt met de verwerking van persoonsgegevens.

Artikel 16. Klachten
1.    Klachten omtrent de uitvoering van de Overeenkomst, het functioneren van de Dienst of de werking van andere faciliteiten moeten schriftelijk worden doorgegeven. Binnen 5 werkdagen mag Opdrachtgever een reactie op de klacht verwachten.

Artikel 18. Wijzigingen Algemene Voorwaarden
1.    Leverancier behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2.    Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de Website van Leverancier of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
3.    Indien Opdrachtgever een wijziging in deze Algemene Voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de Overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Artikel 19. Verhuizen domeinnaam
U kunt op elk moment van deze overeenkomst een verhuizing aanvragen van uw domeinnaam, mits alle betaalverplichtingen zijn voldaan. U ontvangt na de aanvraag van ons een verhuiscode, welke uw nieuwe hostingprovider kan gebruiken om de domeinnaam te verhuizen. Echter, wij hebben voor u de webruimte voor 1 jaar gereserveerd en wij kunnen daardoor geen restitutie geven over het resterende (ongebruikte) termijn.

Artikel 19. Slotbepalingen
1.    Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
2.    Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Leverancier gevestigd is.
3.    Indien enige bepaling uit deze Overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst en Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.
4.    Onder “schriftelijk” valt in deze Algemene Voorwaarden ook e-mail en communicatie per fax, mits de identiteit en integriteit van de e-mail dan wel fax voldoende vaststaat.
5.    De door Leverancier ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie, gedane metingen (bijvoorbeeld dataverkeer, maar niet beperkt hiertoe) en monitoring door Leverancier, gelden als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Opdrachtgever.
6.    Partijen stellen elkaar steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer en desgevraagd bankrekeningnummer.
7.    Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse en Engelse taal. De Nederlandse tekst is bij enig verschil van inhoud of strekking bindend.
8.    Opdrachtgever is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande schriftelijke toestemming van Leverancier. Leverancier kan dit doen zonder toestemming van Opdrachtgever.

website-design

drukwerk

webhosting

Onze diensten:

Boeken van entertainment
Grafische vormgeving
Website design
Webhosting
Drukwerk design
Platenlabel
Muziek producties

Bedrijfsgegevens:

CuraDeal
Kvk: 20134796
BTW: NL.1554.25.316.B01

Desmijndijk 18
4706 GJ Roosendaal
Nederland